نفربر یا مسافربر
باربر خانگی HOME LIFT

 

نمادار یا پاناروما ماشین بر بیماربر یا تخت بر

 

مون شارژ (غذابر) ویلچر بر یا معلول بر کارگاهی