بمنظور جابجایی و حمل برانکارد و یا تخت اطاق عمل در مراکز بهداشتی و درمانی نظیر کلینیک ، درمانگاه  یا بیمارستان ها و... نصب و بهره برداری می گردد.

  •  در ساختمان هایی که احتمال عبور و مرور افراد معلول با صندلی چرخ دار وجود دارد باید حداقل یک دستگاه آسانسور با حداقل ظرفیت 8 نفره  و بازشوی درب 80 سانتی پیش بینی گردد.

 

 

 

نوع  آسانسور 

ابعاد کابین

ابعاد درب

          

عرض

عمق 

عرض

ارتفاع

 

حمل تخت

1400

2400

1100

2100

 

 

 

نوع  آسانسور 

ابعاد کابین

ابعاد درب

         

عرض

عمق 

عرض

ارتفاع

 

حمل برانکارد

1100

2100

900

2100