در صورتی که در ساختمان تنها یک دستگاه آسانسور خودرو بر در نظر گرفته شود می بایست آسانسور به ظرفیت 2500 کیلوگرم استفاده نمود و در صورتی که بیش از یک دستگاه آسانسور خودرو بر پیش بینی شود حداقل یکی از آنها آسانسور با ظرفیت 2500 کیلوگرم و برای دیگری می توان آسانسور 2000 کیلوگرم را استفاده نمود و لازم است که  روی ورودی آسانسوربا  ظرفیت 2000 کیلوگرم علائم هشدار دهنده ابعاد و نوع ما شین قابل استفاده نصب گردد.

 هر دستگاه  آسانسور خود رو بر برای جابجایی تنها یک دستگاه اتومبیل طراحی و تولید می گردد. که دارای شرایط و ایمنی خاص خود می باشد .

  

ابعاد استاندارد آسانسور ماشین بر 

ظرفیت به کیلوگرم 

2000

2500

کابین 

عرض mm

2400

2500

عمق   mm

5000

5700

ارتفاع  mm

2000

درب 

عرض  mm

2400

2500

ارتفاع mm 

2000

*** رعایت موارد فوق از نظر شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد الزامی است .