این آسانسور مخصوص حمل ویلچر میباشد که از نوع کششی و هیدرولیک قابل اجراست