آسانسور های ویلچر بر یا معلول بر :

این آسانسور مخصوص حمل ویلچر میباشد که از نوع کششی و هیدرولیک قابل اجراست