ابعاد و طراحی کابین این آسانسورها به گونه ای است که حمل بار و کالای سنگین را ممکن می سازد . حداقل سطح قابل استفاده کابین متناسب با ظرفیت و ابعاد  وسایل مورد نظر جهت جابجایی مطابق با جدول زیر هماهنگ می باشد .  

 آسانسور باری

ظرفیت اسمی ( جرم )

حداکثر مساحت مفید کابین

ظرفیت اسمی ( جرم )

حداکثر مساحت مفید کابین

kg

m2

kg

m2

100

0.37

900

2.20

180

0.58

975

2.35

225

0.70

1000

2.40

300

0.90

1050

2.50

375

1.10

1125

2.65

400

1.13

1200

2.80

450

1.17

1250

2.90

525

1.45

1275

2.95

600

1.60

1350

3.10

630

1.66

1425

3.25

675

1.75

1500

3.40

750

1.90

1600

3.56

800

2.00

2000

4.20

825

2.05

2500

5.00

 

 

 

 

در آسانسورهای بیش از 2500 کیلوگرم به ازای هر 100 کیلوگرم بار اضافی 0.16 متر مربع به مساحت اضافه می شود .