آسانسوری است با امکانات وتجهیزات ایمنی جهت استفاده افراد .ظرفیت قابل استفاده کابین آسانسورهای مسافری استاندارد متناسب با وزن آن مطابق جدول زیر می باشد 

نوع ، ظرفیت ، سرعت و تعداد آسانسورهای هر ساختمان بایستی متناسب با نوع کاربری ، تعداد طبقات و جمعیت ساکن آن انتخاب شود