آسانسورهای که اشخاص مجاز به استفاده ازآن نیستند. مانند: آسانسورهای  خدماتی ، غذابر ، کتاب بر ....  که ساختار و ابعاد آن طوری است که برای انسان قابل دسترس واستفاده نمی باشد . برای تحقق آن سطح کف بالابر از یک مترمربع و  ارتفاع آن از 2.1 متر نباید بیشتر باشد .

سطح دسترسی به کابین این آسانسور را بر اساس نوع استفاده آن ،از تراز کف تمام شده 80 سانتیمتری از کف میتواند طراحی گردد.