بر اساس نوع سیستم

 

 

 

سیستم کششی

سیستم هیدرولیک