درب تمام و نیمه اتوماتیک آسانسور سماتیک 2000 (بیابانی،حریری)

درب تمام و نیمه اتوماتیک آسانسور آرین سیستم رو

درب تمام و نیمه اتوماتیک آسانسور راسیس Rasis

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/3_darb/02_automatic/irani/Ariyan-sistemro/logo/lopgo.JPG

درب تمام و نیمه اتوماتیک آسانسور یاران

درب تمام و نیمه اتوماتیک آسانسور روانکار