درخت سیم

سیم  1 با روکش

سیم 1*0.75

سیم 1*4

سیم 1*6

سیم 6 زوج 04 / متری ۴۷۰ مغزی مس

سیم 6 زوج 05 فویلدار/ متری ۸۵۰مغزی مس

سیم 2*1 / متری ۷۵۸مغزی مس روکش CCA

تمامی سیمهای مذکور تمام مس با کیفیت بالا میباشند