درخت سیم آسانسور
محصول درخت سیم در یک پک کامل،که یک بخش آن جهت راه اندازی وانتقال دستور تابلو فرمان آسانسور به مدارهای ایمنی بالا،پایین،قفل،کنتاکت ،احضاروگاورنرپایین درچاهک آسانسور
و بخش دیگر جهت انتقال دستور تابلو فرمان به موتور وگاورنربالا میباشد به مشتریان عرضه میشود

 مشخصات فنی درخت سیم
ارتفاع طبقات330سانتی متر که تااختلاف 340راپوشش میدهد.
خروجی جهت احضارطبقات وقفل90سانتی متروخروجی جهت کنتاکت140سانتی مترمی باشد.
خروجی شالتربالاجهت نصب درمدار270سانتی متروجهت دوراندازبالا50سانتی مترازمدارشالترو
جهت سوئیچ شناسایی بالا110سانتی مترازدوراندازمیباشد.
خروجی مدارهای پایین جهت نصب مطابق مدارهای بالابوده باتفاوت اینکه ابتداسوئیچ شناسایی
پایین سپس دوراندازوبعدشالترمیباشد.
خروجی درخت سیم ازبالای دال بتن تاتابلوی فرمان جهت نصب4متراست.
طول درختسیم موتورخانه(موتوربه تابلوفرمان)6مترمیباشد.
طول سیم ارت خروجی ازدرختسیم موتورخانه(ازسمت موتور)1/5متر
طول سیم گاورنربالا خروجی ازآن جهت نصب3متراست.
دارسیم به همراه درخت سیم ارسالی ازشرکت
سیم به طول 3متردورشته جهت ارتباط استپ قارچی به گاورنرپایین ارسال میگردد.
درخت سیم های چاهک آسانسور
جهت سیم کشی بدون خطا برای مدارهای ذیل می باشد:
 شالتربالا - دوراندازبالا - سوئیچ شناسایی بالا - شالترپایین - دوراندازپایین - سوئیچ شناسایی پایین
-قفل طبقات -کنتاکت طبقات - احضار،شستی طبقات - استپ قارچی - گاورنرپایین -
درخت سیم موتورخانه تولیدی
مدارات ذیل راپوشش می دهد:
گاورنربالا  ارت - V - V1 - W - W1 - U - U1 - FTO - MP - G22 - +24 - BR+ - BR

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/derakhtsim/index.jpg

 

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/derakhtsim/index1.jpg

 

 

  • معرفی

  • گواهی استاندارد

  • مشخصات فنی

  • دریافت کاتالوگ