پشت بند ریل آسانسور :
پشت بند ریل صفحه ای است از جنس فلز که در محل تلاقی و اتصال دو ریل از پشت با اتصال پیچ و مهره قرار می گیرد .

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/poshband/poshband%201.jpg

پشت ریل آسانسور با توجه به ابعاد ریل متفاوت میباشد و بسته به سایز ریل آسانسور میباشد.

http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/poshband/poshband%203.jpg