لقمه آسانسور :
براکت و لقمه برای نصب ریل ها روی آهنکشی آسانسور بکار می رود و باعث جلوگیری از لرزش ریل می شود برای نصب ریل به ظرافت و دقت فراوانی نیاز است چرا که محور حرکت کابین و کادر وزنه می باشد برای هر کدام از ریل ها براکت ولقمه خاصی نیاز است.
 
http://aasansor.ir/images/product/3_type_of_parts/9_otherparts/beraket/-T16--iloveyouIRAN.jpg