گواهی استاندارد پاراشوت

 

1-دانلود برگه گواهی استاندارد پاراشوت :

 

1-1  پاراشوت توس

 

1-2 پاراشوت کهن

 

1-3 پاراشوت شاهین پر

 

1-4 پاراشوت رجبی-اورامان